Logo Landesbank Berlin

Ansprechpartner

BSK-AUSL
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Fax: +49-30-849-69 41612

Zuständigkeiten Name Telefon-Nr. E-Mail
Leiter Auslandsgeschäft
Knut Richter +49-30-869-62386 knut.richter@berliner-sparkasse.de

Gruppenleiter Vertrieb Auslandsgeschäft / Zins- und Währungsmanagement

Sascha Händler

+49-30-869-64323

sascha.haendler@berliner-sparkasse.de

Gruppenleiter Finanzinstitutionen Mircea Roseanu +49-30-869-62903

mircea.roseanu@berliner-sparkasse.de

Gruppenleiterin Produktion 1 Béatrice du Hamél +49-30-869-62317 beatrice.du-hamel@berliner-sparkasse.de
Gruppenleiter Produktion 2 Alexander Erwied +49-30-869-63478 alexander.erwied@berliner-sparkasse.de